SEINUOSE ATIDARYTA ALOYZO STASIULEVIČIAUS TAPYBOS PARODA

2014 05 08

Sei­nuo­se ati­da­ry­ta vil­nie­čio ta­py­to­jo Aloy­zo Sta­siu­le­vi­čiaus par­oda “Vil­nius: tarp sac­rum ir pro­fa­num”. Sei­nų Bal­to­jo­je si­na­go­go­je eks­po­nuo­ti tris­de­šimt ke­tu­ri A.Sta­siu­le­vi­čiaus ta­py­bos dar­bai. Juo­se – at­pa­žįs­ta­mi, vil­nie­čiams – kas­die­niš­ki ba­ro­ki­nio Vil­niaus ar­chi­tek­tū­ros mo­ty­vai, mies­to pa­no­ra­mos, jų fo­ne – ver­bos, ku­rio­mis kas­kart pa­va­sa­rį pra­žys­ta Vil­nius. Taip pat eks­po­nuo­tas ir an­trą de­šimt­me­tį au­to­riaus tę­sia­mas “Kris­taus kan­čios is­to­ri­jos” pa­veiks­lų cik­las.