PYLIMO GALERIJOJE - VISADA ŠIUOLAIKIŠKAS MODERNIZMAS

2011 06 01

Pylimo galerija, prieš vienerius metus savo veiklą pradėjusi plačia apžvalgine paroda „Tapybos pavasaris 2010“, vėliau surengusi įdomią ir turiningą lietuvių išeivijos dailės parodą, personalines Gintaro Palemono Janonio, Lino Gelumbausko, Algimanto Jusionio, Raimondo Martinėno, Aloyzo Stasiulevičiaus tapybos parodas, gruodžio mėnesį pakvietė į šiuolaikinės moderniosios tapybos parodą, kuri buvo eksponuojama ir Lietuvos Respublikos Seimo parodų galerijoje. Čia buvo pristatoma Aloyzo Stasiulevičiaus, Vincento Gečo, Leonardo Tuleikio, Algimanto Kliaugos, Rimo Bičiūno, Alfonso Vilpišausko, Raimondo Martinėno, Lino Jankaus, Mindaugo Skudučio, Jono Daniliausko, Broniaus Gražio, Antano Obcarsko, Gintaro Janonio, Sigitos Maslauskaitės kūryba.

Galerija, vykdydama savo įsipareigojimą lietuvių dailei, garbiesiems mūsų tapytojams ir mieliems lankytojams, 2011 m. gegužę surengė tapybos parodą „Tapybos pavasaris 2011. Artimi“, kurioje po du naujausius kūrinius pateikė tapytojai Aloyzas Stasiulevičius, Romualdas Kunca, Leonardas Tuleikis, Gražina Vitartaitė, Antanas Beinaravičius, Algimantas Stanislovas Kliauga, Rimas Zigmas Bičiūnas, Raimondas Martinėnas, Jonas Daniliauskas, Arvydas Pakalka, Gintaras Palemonas Janonis, Daumantas Tomas Pilipavičius. Tikimės, kad prie šios mūsų iniciatyvos kasmet, pavasarį rengti apžvalgines moderniosios dailės parodas prisijungs ir kitos dailės galerijos, gal ne tik Vilniuje, gal net Lietuvos dailininkų sąjunga pritars, kad mūsų tapytojai yra verti savojo Pavasario.

Šiuo metu Pylimo galerijoje eksponuojama XX a. antrosios pusės – XXI a. pradžios modernioji lietuvių tapyba. Tai – Lietuvoje ir išeivijoje kūrusių bei kuriančių žymiausių mūsų dailininkų tapybos darbų paroda. Dviejose galerijos salėse – per šimtą įvairių moderniosios dailės krypčių pavyzdžių, kurių autoriai – penkios dešimtys tapytojų:

Sofija Romerienė (1885 - 1972), Kazys Šimonis (1887 – 1978), Mikas J. Šileikis (1893 – 1987), Adomas Galdikas (1893 – 1969), Jonas Buračas (1898 -1977), Juozas Pautienius (1900 – 1978), Jonas Rimša (1903 – 1978), Viktoras Vizgirda (1904 – 1993), Bronius Murinas (1906 – 1986), Viktoras Petravičius (1906 – 1989), Vytautas K. Jonynas (1907 - 1997), Česlovas Janušas (1907 – 1993), Leonas Katinas (1907 - 1984),  Alfonsas Dargis (1909 – 1996), Petras Kiaulėnas (1909 – 1955), Juozas Bagdonas (1911 – 2005), Bronius Uogintas (1913 - 1988),Kazimieras Žoromskis (1913 – 2004), Jadvyga Paukštienė (1913 – 2005), Algirdas Petrulis  (1915 – 2010), Vytautas Kasiulis (1918 – 1995), Augustinas Savickas (1919), Vytautas Ignas (1924 - 2009), Vladas Karatajus (1925), Jonas Čeponis (1926 - 2003), Valerija Ostrauskienė (1927 - 1997), Stasys Jusionis (1927), Silvestras Džiaukštas (1928), Vincentas Gečas (1931), Aloyzas Stasiulevičius (1931), Romualdas A.Kunca (1935), Valentinas Antanavičius (1936), Leonardas Gutauskas (1938), Vida Krištolaitytė (1939), Leonardas Tuleikis (1939), Gražina Vitartaitė (1942), Antanas Beinaravičius(1943), Algimantas S.Kliauga (1943), Rimas Z.Bičiūnas (1945), Linas J.Jankus (1946), Raimondas Martinėnas (1947), Mindaugas Skudutis (1948), Jūratė Bagdonavičiūtė (1949), Jonas Daniliauskas (1950), Algimantas Jusionis (1954 - 2003), Jūratė Mykolaitytė (1954), Algis Skačkauskas (1955 - 2009), Gintarė Uogintaitė (1955) Arvydas Pakalka (1957), Antanas Obcarskas (1958), Gintaras P.Janonis (1962), Sigita Maslauskaitė (1970), Linas Gelumbauskas (1970), Daumantas T.Pilipavičius (1977).

Ekspresyvioji koloristinė tapyba, suklestėjusi prieškario arsininkų kūryboje, išsaugota mūsų išeivijos dailėje, Lietuvoje atgimusi praėjusio amžiaus 7 – 8  dešimtmečiuose, gyva, moderni, šiuolaikiška ir šiandien.

Ši ekspozicija veiks iki š.m. gruodžio 3 d. Ji bus atnaujinama, papildoma.

Maloniai kviečiame apsilankyti.